شهر هوشمند پایدار  اصفهان  يك روش مديريت يكپارچه و بهم پيوسته جهت بهبود كيفيت زندگي، افزايش بهره وري عملكرد خدمات شهري ، ايجاد فضاي رقابتي بین ارائه دهندگان خدمات واطﻤينان خاطر از تامين نيازﻫاي نسل ﻫاي آينده می باشد  که با درنظر گرفتن ﻫﻤه جنبه ﻫاي حياتي يك شهر اعم از اقتصادي، اجتماعي و محيطي و استفاده از بستر تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی  به پیاده سازی این روش می پردازد

اخبار