سال جهش تولید
  • شهر هوشمند
    شهر هوشمند

شهر هوشمند پایدار  اصفهان  يك روش مديريت يكپارچه و بهم پيوسته جهت بهبود كيفيت زندگي، افزايش بهره وري عملكرد خدمات شهري ، ايجاد فضاي رقابتي بین ارائه دهندگان خدمات واطﻤينان خاطر از تامين نيازﻫاي نسل ﻫاي آينده می باشد  که با درنظر گرفتن ﻫﻤه جنبه ﻫاي حياتي يك شهر اعم از اقتصادي، اجتماعي و محيطي و استفاده از بستر تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی  به پیاده سازی این روش می پردازد

  • شنبه
  • یک‌شنبه
  • دوشنبه
  • سه‌شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج‌شنبه
  • جمعه
شنبه, 03 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 04 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 05 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 06 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 07 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 08 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
جمعه, 09 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.